REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GARDADESIGN.PL

SPIS TREŚCI

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMINY DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

6. REKLAMACJA PRODUKTU

7. GWARANCJA

8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA

ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

9. PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY

10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

11. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Poniższy Regulamin skierowany jest do Klientów Sklepu Internetowego, który dostępny jest pod adresem internetowym www.gardadesign.pl i jest skierowany zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem pkt. 10 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców) i określa warunki i zasady korzystania ze sklepu internetowego; sposobów sprzedaży, oraz określa warunki świadczenia usług elektronicznych dostępnych w Sklepie Internetowym na stronie www.gardadesign.pl

1.2. Regulamin ten stanowi integralną część Umowy Sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Przed założeniem Konta Klienta, złożeniem Zamówienia, czy zawarciem umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, należy zapoznać się z Regulaminem, oraz zaakceptować jego postanowienia.

1.3. Właścicielem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.gardadesign.pl jest Anna Pilch prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Garda Design Anna Pilch wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Św.Marcin 29/8, 61-806 Poznań, NIP 6332083077, REGON 360809702, adres poczty elektronicznej: kontakt@gardadesign.pl, numer telefonu: 604 683 978.

1.4. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

1.5. Terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu Cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

1.6. Sprzedawca nie pobiera opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Klient poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zwarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

1.7. Usługodawca stosuje mechanizm plików „cookies” , które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca informuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

1.8. W celu korzystania ze sklepu Internetowego; składania zamówień i korzystania z dostępnych w nim Usług Elektronicznych konieczne jest posiadanie:

  • urządzenia z dostępem do internetu

  • aktywne konto poczty elektronicznej

  • włączona obsługa plików Cookies

1.9. Definicje:

CENNIK DOSTAW – zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

DOSTAWA – rodzaj usługi polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

DOSTAWCA – podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonania Dostawy Towarów:

a) firme kurierską

b) Poczta Polska

c) Paczkomat

DOWÓD ZAKUPU - faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, np. poprzez dodanie Produktów do elektronicznego Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu Dostawy i Płatności.

HASŁO - ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

KARTA PRODUKTU - pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

KONSUMENT– osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

KUPUJĄCY – zarówno Konsument, jak i Klient.

KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym. Usługa Konta umożliwia Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.

KOSZYK - lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie Produktów na podstawie wyborów Kupującego.

LOGIN – oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.

NEWSLETTER – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, umożliwiająca korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym. Newsletter przesyłany jest przez Usługodawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

PŁATNOŚĆ metoda dokonania zapłaty za Przedmiot Umowy i Dostawę wymienioną pod adresem

PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

PRZEDMIOT UMOWY – Produkty i Dostawa będące Przedmiotem Umowy.

PRZEDSIĘBIORCA oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

REGULAMIN – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.

REJESTRACJA – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.gardadesign.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie

STRONA INTERNETOWA SKLEPU – strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Sklep Internetowy, działający w domenie www.gardadesign.pl

SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA Garda Design Anna Pilch wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Św.Marcin 29/8, 61-806 Poznań, NIP 6332083077, REGON 360809702, adres poczty elektronicznej: kontakt@gardadesign.pl, numer telefonu: 604 683 978.

UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

TERMIN REALIZACJI okres realizacji, czyli wykonnia i dostarczenia Produktu do Konsumenta

TOWAR – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca Przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

UMOWA – Umowa zawierana poza lokalem Przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i Umowa Sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami).

WADA – zarówno Wada Fizyczna, jak i Wada Prawna.

WADA FIZYCZNA niezgodność rzeczy sprzedanej z umową a w szczególności jeśli: nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta, nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym; w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego; nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

WADA PRAWNA sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające jednoznacznie rodzaj, ilość produktów, formy płatności, sposoby dostawy, dane Klienta, a zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży między Sprzedawcą, a Klientem.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2.2. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, wymagane jest posiadanie przez Klienta aktywnego Konta poczty elektronicznej.

2.3. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę;

2.3.1. wypełnieniu Formularza Rejestracji;

2.3.2. kliknięciu pola „Utwórz konto” ;

2.3.3. potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.

W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@gardadesign.pl lub też pisemnie na adres: ul. Św.Marcin 29/8, 61-806 Poznań

2.4. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się w momencie dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego Koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków;

2.4.1. wypełnienie Formularza Zamówienia

2.4.2. kliknięcie na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdzam moje zamówienie” W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, rodzaj Produktów, rozmiar Produktów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.5. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

2.6. Usługa Newsletter jest dostępna dla każdego Klienta, i można ją aktywować poprzez;

2.6.1. podanie w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Wyślij”. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter. Klient może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie polew formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi Newsletter

2.6.2. poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

2.7. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@gardadesign.pl lub też pisemnie na ul. Św.Marcin 29/8, 61-806 Poznań.

2.8. Usługodawca zobowiązuje się do usunięcia Konta Usługobiorcy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania stosownego żądania od Usługobiorcy.

2.9. Usługodawca zobowiązuje się do usunięcia danych Klienta z listy Newsletter w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania stosownego żądania od Usługobiorcy.

2.10. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript. (6) przepustowość co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.

2.11. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.12. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 i 8 Regulaminu) Usługobiorca może składać pisemnie na adres: ul. Św.Marcin 29/8, 61-806 Poznań lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@gardadesign.pl;

2.13. Sugeruje się w opisie reklamacji podanie przez Usługobiorcę:

2.13.1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;

2.13.2. żądanie Usługobiorcy;

2.13.3. danych kontaktowych składającego reklamację

Ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wyżej wymienione wymogi są jedynie zaleceniami i nie mają wpływu na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

2.14. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

2.15. Usługodawca zobowiązuje się do usunięcia Konta Usługobiorcy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania stosownego żądania od Usługobiorcy.

2.16. Usługodawca może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczna w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy

2.17. Usługodawca wypowiada umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

2.18. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu, oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Usługobiorców w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

2.19.Usługodawca nie odpowiada za treści zamieszczane przez Usługobiorcę w ramach Usług udostępnianych przez Usługodawcę.

2.20. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa.

2.21. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

2.22. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży.

3.2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia realizowane są w dni robocze.

3.3. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Konsumentem, a Sprzedawcą następuje z chwilą złożenia przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.3 Regulaminu.

3.4. Zawarcie Umowy między Klientem, a Sprzedawcą następuje z chwilą przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego o czym informuje Klienta w terminie 2 dni roboczych od przyjęcia Zamówienia.

3.5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach Dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.6. Sposób zawierania Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień:

3.6.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.3 Regulaminu.

3.6.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

3.7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez;

3.7.1. udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego

3.7.2. przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.6.2. Regulaminu.

Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

3.8. Realizacja Zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy , a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

3.9. Realizacja zmówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).

3.10. Klient ma możliwość złożenia zamówienia indywidualnego, w którym Produkt zostanie wykonany według jego wytycznych. W tym celu Klient kontaktuje się bezpośrednio ze Sprzedawcą za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@gardadesign.pl , lub pisemnie na adres ul. Św.Marcin 29/8, 61-806 Poznań

3.11. Warunki zamówień indywidualnych są określane dla każdego zamówienia indywidualnie.

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze wyrażone są w polskiej walucie i stanowią ceny brutto (zawierają podatek VAT) . Ceny produktów nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

4.2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

4.2.1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

4.2.2. Płatności gotówką przy odbiorze osobistym

4.2.3. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: Idea Bank S.A. numer rachunku: 38195000012006002236550001

4.2.4. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelew24.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Płatności” oraz na stronie internetowej www.przelewy24.pl

4.2.5. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

PayPro SA, z siedzibą w Poznaniu, 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15 zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, posiadającą numer NIP 779-236-98-87, numer REGON 301345068 oraz kapitał zakładowy: 4 500 000 zł

4.2.6.Podmiotem świadczącym obsługę płatności online wielowalutowych jest PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. Société en Commandite par Actions z siedzibą w Luksemburgu, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg RCS Luxembourg B 118 349

4.3. Termin płatności:

4.3.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.3.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, lub odbiorze osobistym Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

4.4. W przypadku zamówień gdzie Konsument wybrał sposób płatności inny niż przy odbiorze, lub za pobraniem, klient zobowiązany jest uiścić płatność w terminie do 7 dni kalendarzowych . W przypadku nie uiszczenia opłaty Zamówienie jest anulowane.

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5.1. Dostawa Produktu dostępna jest tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku wysłania towaru za granicę Klient zobowiązany jest do indywidualnego kontaktu ze Sprzedawcą za pomocą poczty elektronicznej kontakt@gardadesign.pl i ustalenia szczegółów oraz kosztów dostawy.

5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty Dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Wysyłka” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.3. Odbiór osobisty przez klienta jest bezpłatny

5.4. Sposoby dostawy Produktu udostępnione Klientowi przez Sprzedawcę;

5.4.1. przesyłka pocztowa;

5.4.2. przesyłka pocztowa pobraniowa;

5.4.3. przesyłka kurierska;

5.4.4. przesyłka kurierska pobraniowa;

5.4.5.przesyłka paczkomatowa;

5.4.6. odbiór osobisty po uprzednim umówieniu telefonicznym;

5.5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi 5 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

5.6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta wyznacza się:

5.6.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy;

5.6.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.7. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 5 Dni Roboczych, chyba, że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie również poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
5.7.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
5.7.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.8. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni Roboczych potrzebnych do dostawy i realizacji zamówienia.

5.9. W przypadku wyboru przez Klienta opcji Dostawy Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w Formularzu Zamówienia.

5.10. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

5.11. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy, zgodnie z wolą Klienta, paragon lub fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

6. REKLAMACJA PRODUKTU

(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

6.1. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Konsumenta z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia) na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

6.2. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt pozbawiony wad fizycznych i prawnych.

6.3. Klient może złożyć reklamację:

6.3.1. pisemnie na adres: ul. Św.Marcin 29/8, 61-806 Poznań

6.3.2. w formie elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: kontakt@gardadesign.pl;

6.4. Sugeruje się podanie przez Klienta w opisie reklamacji;

6.4.1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

6.4.2. żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;

6.4.3. podania danych kontaktowych składającego reklamację;

Wymogi podane w punkcie 6.4. Regulaminu są jedynie zaleceniem i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych za wyjątkiem zalecanego opisu reklamacji.

6.5. Wzór formularza reklamacji dostępny jest pod adresem: http://gardadesign.pl/GardaFormularzReklamacji.pdf

6.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

6.6. Klient, wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres ul. Św.Marcin 29/8, 61-806 Poznań. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

7. GWARANCJA

7.1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru, lub dystrybutora.

7.2. W przypadków Towarów objętych gwarancją informacja odnośnie istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.

8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

8.1 Informacje o pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dla Konsumentów dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

8.2 Konsument chcąc skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń może:

8.2.1. zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

8.2.2. może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

8.2.3. może skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

8.3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

9.1. Konsumentowi, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, zawartej na odległość w terminie 14 dni kalendarzowych, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 9.8, 9.9., 9.12. Regulaminu.

9.2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia do Sprzedającego przed jego upływem. Oświadczenie może złożyć;

9.2.1. pisemnie na adres ul. Św.Marcin 29/8, 61-806 Poznań;

9.2.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@gardadesign.pl 

9.3. Wzór formularza oświadczenia odstąpienia od umowy dostępny jest pod adresem http://gardadesign.pl/GardaFormularzZwrotu.pdf

9.4. Termin odstąpienia od Umowy rozpoczyna się w przypadku Umowy dotyczącej wydania Produktu i obowiązku przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży);

9.4.1. w momencie objęcia Produktu przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, nie będącą Dostawcą

9.4.2. każdorazowo indywidualnie dla każdego produktu w przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, dostarczanych osobno, partiami lub w częściach

9.4.3. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia Umowy.

9.5. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

9.6. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi, otrzymanie formularza odstąpienia od Umowy, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany przy zawieraniu Umowy, lub inny podany w oświadczeniu odstąpienia od umowy.

9.7. Konsument ma obowiązek, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od Umowy zwrócić Produkt Sprzedającemu:

9.7.1. odesłać Produkt Sprzedającemu;

9.7.2. przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru;

9.7.3. przekazać go bezpośrednio Sprzedawcy, jeżeli ten tak zaproponował;

Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem na adres: ul. Św.Marcin 29/8, 61-806 Poznań

9.8. W przypadku odstąpienia od Umowy Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

9.9. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu. Sprzedawca nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym zgodnie z przepisami Prawa Konsumenckiego. Koszty dostarczenia Produktu nie podlegają zwrotowi w przypadku częściowego zwrotu Towaru z uwagi na stałe koszty wysyłki w sklepie internetowym.

9.10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9.11. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania.

9.12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9.13. Konsumentowi, zgodnie z Prawem Konsumenta, nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość;

9.13.1. gdzie przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

9.13.2. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

9.13.3. gdzie cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

9.13.4. gdzie przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

9.13.5. gdzie przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9.13.6. gdzie przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

9.13.7. zawartej w drodze aukcji publicznej;

10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

10.1. Punkt 10 Regulaminu w całości dotyczy wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących Konsumentami.

10.2. Sprzedawca ma możliwość odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia i może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

10.3. Sprzedawca może ograniczyć sposoby płatności, wypadku Klientów nie będących Konsumentami. Sprzedawca w ty wypadku może wymagać od Klienta dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

10.4. Korzyści i ciężary związane z Produktem, oraz odpowiedzialność za jego utratę, uszkodzenie, lub ubytek przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem w momencie wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

10.5. Klient nie będący Konsumentem jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki, w przypadku przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem Dostawcy według wytycznych przyjętych przy tego typu przesyłkach. W przypadku stwierdzenia wystąpienia ubytku podczas przewozu Produktu, Klient , obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

10.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.

10.7. W wypadku Usługobiorców nie będących Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia drogą poczty elektronicznej.

10.8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego Konsumentem.

10.9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

11. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

11.1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie za pośrednictwem Sklepu Internetowego w ramach świadczenia usług określonych w Regulaminie jest Sprzedawca.

11.2. Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego są zbierane - zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta – i przetwarzane w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

11.3. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych.

11.4. Odbiorcami danych osobowych Klientów sklepu mogą być;

10.4.1. Dane osobowe Klienta, korzystającego ze sposobu Dostawy przesyłką kurierską, pocztową, lub za pomocą paczkomatu, Administrator Sklepu Internetowego udostępnia wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

10.4.2. Dane osobowe Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

11.5. Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone:

11.5.1. pisemnie na adres: ul. Św.Marcin 29/8, 61-806 Poznań;

11.5.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@gardadesign.pl 

11.6. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszy obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

11.7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.

11.8. Usługodawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 oku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1 Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

12.2. Aktualny Regulamin jest dostępny dla Klienta na stronie sprzedawcy w zakładce Regulamin

12.3. Zmiana Regulaminu:

12.3.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu

12.3.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

12.3.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

12.3.4. O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

12.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.